+995 599 05 28 28;   +995 599 38 84 34

კონსულტაცია

​​​საგადასახადო მართვის ცენტრი

საგადასახადო სამართალი

საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩართვა; საგადასახადო დავების წარმოება. 

ბუღალტრული აღრიცხვა

აღრიცხვის წარმოება; დაკარგული ან არარსებული აღრიცხვის აღდგენა/წარმოება. 

- საკონსულტაციო მომსახურება ბუღალტრული აღრიცხვის და გადასახადების საკითხებში
- ერთჯერადი საკონსულტაციო მომსახურება ბუღალტრული აღრიცხვის და გადასახადების საკითხებში

აუდიტი

გასული პერიოდის ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი; მუდმივი მონიტორინგი.  

კონსულტაცია

საკონსულტაციო მომსახურება ბუღალტრული აღრიცხვის და გადსახადების საკითხებში.