+995 599 05 28 28;   +995 599 38 84 34

- საგადასახადო შემოწმების პროცესში საგადასახადო შემოწმების მიღება
- საგადასახადო დავის წარმოება საგადასახადო ორგანოებში და სასამართლოში

საგადასახადო სამართალი

​​​საგადასახადო მართვის ცენტრი

აუდიტი

გასული პერიოდის ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი; მუდმივი მონიტორინგი.  

ბუღალტრული აღრიცხვა

აღრიცხვის წარმოება; დაკარგული ან არარსებული აღრიცხვის აღდგენა/წარმოება. 

კონსულტაცია

საკონსულტაციო მომსახურება ბუღალტრული აღრიცხვის და გადსახადების საკითხებში.  

საგადასახადო სამართალი

საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩართვა; საგადასახადო დავების წარმოება.